BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

 

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP

- Lễ tốt nghiệp tháng 09 năm 2016 - Buổi Sáng.

- Lễ tốt nghiệp tháng 09 năm 2016 - Buổi Chiều.